Fall Approaching ๐Ÿ‚๐Ÿฆ‡

My friend Nero’s character, Fang, is starting to find the first golden leaves of the year.

(Please note, I am not open for commissions beyond for VERY close friends to whom I reach out of my own accord when I need art supplies or books. Please do not ask, I am otherwise closed and will continue to be.)

๐Ÿ„ Artwork is ยฉ 2023 by Marina Neira. You may NOT copy, color, reference, repost or use this artwork in any way or claim it as your own. Only the commissioner/giveaway winner & those featured in the artwork may repost with credit and following my Terms of Use.

Hello, friend! ๐Ÿ‘‹ Say something nice! ๐Ÿ˜Š๐ŸŒˆ I'm all ears.